დამოკიდებულ პირთა და აკრძალულ პირთა რეესტრი

დამოკიდებულ პირთა და აკრძალულ პირთა რეესტრი

მოკლედ, რა უნდა იცოდეთ საქართველოში არსებული აზარტული თამაშების მქონე პირთა რეესტრის შესახებ

 • რეესტრი შეიცავს ინფორმაციას იმ პირების შესახებ, რომლებმაც თავად მიმართეს თავშეკავებას, მოთამაშის ნათესავებს ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით
 • რეესტრში შეყვანილ პირებს დროებით ეკრძალებათ სათამაშო დაწესებულებებში შესვლა და აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. აკრძალვა მოქმედებს 6 თვიდან 3 წლამდე
 • ამ რეესტრს აწარმოებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აზარტული დამოკიდებულებით დაავადებული მოქალაქეების უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად და აზარტული თამაშების უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილების მიზნით.

ი-ში პირის ხელმისაწვდომობის შემოწმება შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე: https://eservices.rs.ge/ClientApp/dist/Gambling

როგორ გავიგო ვარ თუ არა შავ სიაში

პირის კეთება დამოკიდებულ პირთა და აკრძალულ რეესტრი რეესტრიში

პირი შეიძლება დაემატოს დამოკიდებულ პირთა სიას, თუ თავად მიმართავს თვითშეზღუდვას, თუ მისი ნათესავები წარადგენენ განცხადებას მისი სახელით, ან თუ სასამართლო გადაწყვეტს მის შეყვანას რეესტრში. თქვენ უნდა შეავსოთ სპეციალური ფორმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე ან მიმართოთ სამინისტროს ერთ-ერთ რეგიონულ ცენტრს. განაცხადში უნდა მიუთითოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, თვითშეზღუდვის ვადა (6 თვიდან 3 წლამდე) და ხელი მოაწეროთ მას.

სიაში ავტომატურად შედიან პირები, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებულ დანაშაულში, ან რომლებიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამოცხადებულია ქმედუუნაროდ ან ნაწილობრივ ქმედუუნაროდ.

გარდა ამისა, განისაზღვრება „მოწყვლადი პირების წრე“, რომელიც ძირითადად მოიცავს საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს და სოციალურად დაუცველ პირებს.

 • საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირებს
  • (მათ შორის, “საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო მოსამსახურეს, საჯარო მოსამსახურეს, სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირს, პოლიტიკური თანამდებობის პირს);
 • „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს
  კანონით გათვალისწინებულ მარეგულირებელ ორგანოებში დასაქმებული პირებს;
 • „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ეროვნულ ბანკში დასაქმებულ პირებს;
 • სოციალურად დაუცველ მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებს აეკრძალებათ აზარტულ და მომგებიან თამაშობებში მონაწილეობის მიღება.
netgazeti.ge